تجهیزات اکتیو شامل کابل، سیستم های مدیریت کابل و غیره می باشد.